WAAROM?

 1. Mede omdat volleybal een ploegsport is, is het belangrijk om een kader te creëren waarbinnen iedereen wordt gewezen op zijn rechten en plichten. Gezien de omvang en het belang van de jeugdwerking, gaat dit nog meer op voor OXACO BVC ANTWERPEN.
 2. Iedereen die wil volleyballen is welkom bij ons. Bij de jeugd is het hebben van de juiste attitude echter wel een belangrijke voorwaarde. De wil om bij te leren moet steeds aanwezig zijn en men zal dit trachten te realiseren door op een intensieve, constructieve, regelmatige en enthousiaste manier deel te nemen aan de trainingen, wedstrijden en clubactiviteiten.
 3. Alle leden tonen steeds en overal een respectvolle houding, en houden zo mee het imago van de club hoog.

 

DAAROM volgden afspraken:

1.     ALGEMENE GEDRAGSCODE

 • Elke persoon die zich bij OXACO BVC Antwerpen aansluit verklaart op de hoogte te zijn van de gedragscodes die van toepassing zijn bij OXACO BVC Antwerpen, en zal zich ernaar schikken.
 • Elk spelend lid betaalt tijdig het lidgeld.
 • Alle problemen worden eerst met de betrokken trainer of ploegafgevaardigde besproken.
 • Elk lid van de club respecteert het materiaal, zowel eigen materiaal als materiaal toebehorend aan anderen.
 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert bij de extrasportieve evenementen die de club organiseert. Die activiteiten vervullen een belangrijke rol binnen de club, zowel sociaal als financieel. Ook twee toogdiensten per seizoen in Sportpaleis of Lotto Arena behoren tot dit engagement.
 • Niet-deelname aan geplande sportieve activiteiten worden steeds persoonlijk en vooraf via de website aan de betrokken trainer gemeld.
 • Het lidgeld, dat we zo democratisch mogelijk willen houden, dekt slechts een deel van onze uitgaven. Naast het organiseren van de fundraisingsactiviteiten zijn onze sponsors onontbeerlijk voor de club. We verwachten dat je hen kent en zo mogelijk bij hen langsgaat. Vertel hen zeker dat je van OXACO BVC Antwerpen bent.
 • Voor jongeren onder 16 jaar geldt er een absoluut verbod op roken en alcohol voor, tijdens of na clubactiviteiten.
 • Bezit, gebruik en dealen van drugs is bij elke clubactiviteit en onder alle omstandigheden verboden.
 • Hygiëne is belangrijk! Trek daarom na een training of wedstrijd niet je gewone kleren aan zonder te douchen. Een trainingspak kan eventueel wel, in afwachting van een douche thuis.
 • Seksuele integriteit : alle leden van OXACO BVC Antwerpen
  • onthouden zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast;
  • onthouden zich ervan verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel;
  • onthouden zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
 • Bezoek regelmatig onze website. Hier kom je alles te weten en het is ons belangrijkste communicatiemiddel.

 

2.     SPECIFIEKE GEDRAGSCODES

2.1.   SPELERSCODE

2.1.1. TRAINING

 • Iedereen volgt de trainingen op regelmatige basis. De club en uw medespelers(-sters) verwachten dat je maximaal op de trainingen aanwezig bent.
 • In geval van blessures wordt de trainer vooraf ingelicht. In samenspraak met de trainer neem je al dan niet deel aan de training met aangepaste oefeningen.
 • Iedereen is minimum 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig in de zaal, in gepaste trainingsuitrusting. Het intapen, verzorging en toiletbezoek gebeuren VOORAF!
 • Alle spelers helpen bij het opstellen van het terrein en bij het opbergen van materiaal achteraf.
 • Tijdig verwittigen (d.w.z. van zodra je het zelf weet, ook al is dat bv. pas twee maanden later) bij afwezigheid op training of wedstrijd met vermelding van reden. Gebruik hiervoor STEEDS de website. Enkel in noodgevallen kan je hiervan afwijken.
 • Stilte en aandacht als de trainer uitleg geeft of een oefening toont. Botsen met een bal of ander storend geluid worden dan vermeden.
 • Elke speler neemt rustig, goed geluimd en met inzet deel aan de training.  Willen leren en bewust oefenen, ook wat je nog niet kan. Negatieve emotionele reacties horen hier niet thuis.
 • Toon respect voor elkaar en lach je ploeggenoten of andere clubleden niet uit als er iets niet lukt, maar blijf aanmoedigen tot het lukt.
 • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.
 • Hygiëne is belangrijk. Trek daarom na een training niet je gewone kleren aan zonder te douchen.  Een trainingspak kan eventueel wel, in afwachting van een douche thuis.

2.1.2. WEDSTRIJD

 • Zorg ervoor dat je ten laatste op het afgesproken uur aanwezig bent op de juiste plaats. Bij thuiswedstrijden zijn we minstens 45 minuten vóór de wedstrijd aanwezig op het terrein, in gepaste uitrusting. Het intapen, verzorging en toiletbezoek gebeuren VOORAF!
 • Geldig verwittigen bij afwezigheid (doe het van zodra je het zelf weet, zelfs  als de match pas veel later is en mét vermelding van reden) kan tot 2 weken op voorhand.  Gelieve hiervoor STEEDS TWIZZIT te gebruiken en enkel in noodgevallen hiervan af te wijken. 
 • Ga bij voorkeur in het trainingspak dat door de club ter beschikking wordt gesteld naar de wedstrijden en tornooien.
 • Elke speler is verantwoordelijk voor de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld. De wedstrijduitrusting (met inbegrip van opwarmingstruitje) wordt enkel tijdens wedstrijden (of tornooien) gebruikt. Na de wedstrijd worden alle truitjes in één sporttas verzameld en met een beurtrolsysteem door jou en je ploeggenoten gewassen.
 • De coach beslist wie er speelt.
 • Elke speler voert individueel of in groep de modelopwarming uit (eventueel geleid door één van de spelers bvb. de kapitein).
 • Spelers die niet starten zijn steeds klaar om een speler op het terrein te vervangen. Zij houden zich warm en moedigen het team aan.
 • Hou het ook op de bank en naast het veld ordelijk: drank, trainingsvesten, sporttassen...
 • Elke speler neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de wedstrijd: maximale inzet, opdrachten van trainer uitvoeren, sportief teamgedrag, fairplay…
 • Geef geen kritiek. Niet op ploegmaats of trainer, maar ook niet op tegenspelers, scheidsrechter of andere personen met een officiële functie. 
 • Vermijd negatieve emotionele reacties en discussies met scheidsrechter, tegenstanders, publiek of scheidsrechters. Alleen de kapitein, eventueel bijgestaan door de coach, mag de personen met een officiële functie aanspreken en doet dit op een beleefde manier.
 • Na elke wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken.
 • Na de wedstrijd helpen we de zaalwachter en ruimen we alle afval rond het terrein op, ook die van de tegenstander.

2.1.3. SPELGELEGENHEID

De sportieve ontwikkeling van een kind is prioritair.  Spelgelegenheid maakt daar een belangrijk onderdeel van uit en zal vooral bepaald worden door inzet en aanwezigheid op training, maar ook door attitude en spelinzet tijdens de wedstrijd. In functie van het niveau van de ploeg zal naast de bovenvermelde criteria ook de technische en tactische kwaliteiten mee de spelgelegenheid bepalen. Spelers en ouders mogen steeds, op een correcte manier, uitleg vragen aan de trainer aangaande de spelgelegenheid tijdens een wedstrijd. Dit kan op een ogenblik dat het best past voor alle betrokkenen (en alle emoties ook al wat weggeëbd zijn).

Sommige spelers spelen in meerdere ploegen. Trainers hebben notie van reeds gespeelde wedstrijden van de betrokken speler en nemen de nodige voorzorgen en maatregelen om overbelasting te voorkomen.

Bij bekerwedstrijden en jeugd “Champions League” kan er door de club uitdrukkelijk gekozen worden voor het resultaat en kan er dus heel de tijd gespeeld wordt in de sterkste opstelling.

De jeugdopleiding werkt opleidingsgericht. Dit wil zeggen dat het eerste streefdoel is om alle jongeren een zo goed mogelijke en complete opleiding te geven en zo het beste uit elk individu te halen. Om dit te realiseren zal de sportieve cel samen met de trainers de leden op het einde van het seizoen indelen in een groep die, voor het volgende seizoen, het best aansluit bij de mogelijkheden van de speler. Dit is niet automatisch de categorie waartoe de speler behoort op basis van zijn leeftijd.

 

2.2.   TRAINERSCODE

 • De trainer kijkt toe op het naleven van de spelerscode.
 • Spelers/ouders die de code niet naleven worden hierop door de trainer of het bestuur aangesproken.
 • De trainer zorgt ervoor dat elke training degelijke voorbereid wordt. Planning maken en concrete te bereiken doelen (op technisch, tactisch en fysiek vlak) voorop stellen en evalueren.
 • De trainer maakt duidelijke afspraken met zijn ploeg over wat hij/zij van hen verwacht.
 • De trainer is tijdig en in sportieve outfit aanwezig in de zaal. Indien dit uitzonderlijk niet lukt, zorgt hij zelf voor vervanging.
 • De trainer zorgt ervoor dat het veld klaar gezet wordt en dat na de training of wedstrijd het materiaal netjes opgeborgen wordt.
 • De trainer motiveert de spelers in functie van de doelstellingen. Het goede extra aanmoedigen en de fouten opbouwend verbeteren.
 • De trainer draagt de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers. De trainer vergewist er zich van dat alle spelers kunnen vertrekken of worden opgehaald.
 • Registreer steeds zo snel mogelijk je trainingen en wedstrijden op onze website. Vul daarbij ook de aanwezigheden aan indien nodig.
 • Indien een training niet kan plaatsvinden, dan zorgt de trainer ervoor dat elke speler (en indien nodig ook de ouders) tijdig op de hoogte wordt gebracht. De trainer meldt dit eveneens tijdig aan de sportieve leiding van de club zodat de huur van de sporthal geannuleerd kan worden.
 • Trainers worden geacht om van elkaar te leren : gaan kijken en elkaar feedback geven, opbouwende kritiek kunnen aanvaarden en omzetten in iets positief.
 • De trainer is verplicht aanwezig op de trainersbijeenkomsten.
 • De trainer moet minstens 2 erkende bijscholingen per seizoen volgen.
 • De trainer van jeugdspelers is beschikbaar voor een gesprek met ouders.
 • Bij problemen die je zelf niet meer kan oplossen, meld je dit aan het sportcomité.

 

 

2.3.   OUDERSCODE

2.3.1. Algemeen

 • Zorg dat uw kind tijdig aanwezig is op training en wedstrijd, en dat zijn uitrusting volledig en in orde is.
 • Respecteer de gemaakte afspraken met de ploegverantwoordelijke en de trainer/coach.
 • Toon belangstelling voor de sport en de club en ga regelmatig kijken en supporteren.
 • Vraag uw kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te beleven aan hetgeen het doet.
 • Zie sport niet als een handige/nuttige vorm van kinderopvang.
 • Jaag uw kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders, maar stimuleer het wel om zijn potentieel te ontwikkelen.
 • Stimuleer uw kind om zich aan afspraken van de club of ploeg te houden.
 • Stimuleer het eveneens om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.
 • Bezoek regelmatig onze website. Hier kom je alles te weten en het is ons belangrijkste communicatiemiddel.
 • Minimum twee keer per seizoen helpen bij toogdiensten, ook in Sportpaleis of Lotto Arena

 

 

2.3.2. Speciaal voor de wedstrijden

 • Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op wedstrijden van je kinderen.
 • Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
 • Applaudisseer voor knap spel van zowel eigen ploeg, als van de tegenstrever.
 • Moedig uw kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
 • Respecteer steeds de beslissingen van de coach en scheidsrechters.
 • Als ouder moedig je aan, de instructies worden gegeven door de trainer/coach.
 • Als je niet akkoord gaat met bepaalde zaken i.v.m. het spelen, praat er dan over met de trainer/coach. Niet direct na de wedstrijd, liefst na een afspraak.
 • Leer uw kind respect opbrengen voor de prestaties van de tegenstander.
 • Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar vooral naar de geleverde inspanningen en wees steeds positief!

 

3.     NALEVING VAN DE GEDRAGSCODES

Iedereen wordt geacht bovenstaande regels te volgen.

Bij overtreding kan de clubleiding sancties nemen.

 

AFDRUKVERSIE